ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
1. กรอกใบคำขอสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
2. สั่งพิมพ์ใบสมัครเป็นสมาชิกสภาฯ (แบบ สธช.1)แบบคำขอมีบัตรประจำตัวสมาชิกสภาฯ
(แบบ สธช.3) ใบรับรองแพทย์ (แบบ สธช.5)และใบชำระเงิน
จากนั้นนำแบบฟอร์มไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

3. จัดส่งเอกสารแนบเป็นหลักฐาน ทางไปรษณีย์ ดังต่อไปนี้
    - หลักฐานใบสมัคร (แบบ สธช.1) พร้อมติดรูปขนาด 1 นิ้ว
    - แบบคำร้องขอมีบัตรประตัวสมาชิกสภาฯ (แบบ สธช.3)
    - ใบรับรองแพทย์ (แบบ สธช.5)
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
    - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
    - สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาและหนังสือรับรองการจบการศึกษาใน ระดับ ปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขจากสถาบันการศึกษาที่สภาสาธารณสุขชุมชน รับรอง
    - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)

ส่งที่

สภาการสาธารณสุขชุมชน
88/20 อาคาร 5 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000

4. เมื่อสภาฯ ได้รับหลักฐานการสมัครของท่านครบถ้วน สภาสาธารณสุขชุมชน จะออกใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสมาชิก และค่าบัตรประจำตัวสมาชิก เป็นเงิน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ให้ท่าน ทั้งนี้ท่านสามารถเข้ามาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ที่ https://ccph-th.job.thai.com เมนู พิมพ์ใบเสร็จ
5. บัตรประจำตัวสมาชิก สภาฯ จะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์ หลังจากได้รับการอนุมัติการเป็นสมาชิกแล้ว
 หากเกิดข้อสงสัยหรือติดขัดในการใช้ระบบ :: 
ติดต่อ สภาการสาธารณสุขชุมชน โทร 091-8348711
ในวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
 
 
powered by INET